Από 20 – 25/5 οι πρώτες αιτήσεις στις τράπεζες για δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου

Στις 20 – 25 Μαΐου εκτιμούν οι τράπεζες πως θα είναι έτοιμες να δεχτούν τις πρώτες αιτήσεις επιχειρήσεων για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στις τράπεζες έχει απευθυνθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αυτές ετοιμάζουν τους φακέλους με τις προτάσεις για την κατεύθυνση των εγγυημένων χρηματοδοτήσεων που θα πρέπει να εγκριθούν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η προσέλευση αιτούντων αναμένεται μεγάλη από τις τράπεζες, με αρμόδια στελέχη τραπεζών να επισημαίνουν στο Capital.gr ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς να κάνει διάκριση σε πληττόμενες ή μη από την κρίση του κορονοϊού. Όπως αναφέρουν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που ζορίζονται, αφού επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα και έχουν καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση όχι μόνο δεν αποκλείονται από τη λήψη εγγυημένου δανείου, αλλά έχουν πρακτικά προβάδισμα. Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα του δανεισμού των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εκτιμάται ότι θα το ρυθμίσει η αγορά.

“Πρακτικά όλες οι επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές που μπορεί να είχαν αύξηση του τζίρου τους 20% – 25% το τελευταίο δίμηνο, μπορούν να λάβουν εγγυημένο δάνειο. Και αυτό δημιουργεί παράπονα από κλάδους όπως ο τουριστικός, ο οποίος έχει χτυπηθεί περισσότερο από την πανδημική κρίση”, αναφέρει τραπεζικό στέλεχος. Όπως προσθέτει, για να επιτευχθεί ο δανεισμός επιχειρήσεων που πράγματι ζορίζονται από την κρίση, θα πρέπει να υπάρξει pro rata δανεισμός από όλες τις τράπεζες. Δηλαδή, αναλόγως της μέχρι σήμερα έκθεσής τους σε κάθε επιχείρηση, οι τράπεζες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν αναλογικά και τον νέο δανεισμό της επιχείρησης.

Το ύψος της εγγύησης που θα χορηγεί το Δημόσιο  σε κάθε μεμονωμένο δάνειο που θα δίνουν οι τράπεζες ανέρχεται στο 80% του ποσού. Σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου η εγγύηση θα καλύπτει το 30% δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις και μέχρι 40% προς μικρομεσαίες.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότερη λειτουργία στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων δημιουργούνται 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια.

1.     Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης “Cap Amount” 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων 1.500.000.000 (1,5 δις) ευρώ.

2.     Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης “Cap Amount” 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Η εγγύηση θα αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, τακτής λήξης και με διάρκεια έως 5 έτη  και θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι πιστοληπτικά αποδεκτές επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν  εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν  μπορεί να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1)  Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. (Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του), ή

2) Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019, ή

3) μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

 

Πηγή: capital.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις