ΔΕΗ: Υιοθέτησε τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών (WEPs) των Ηνωμένων Εθνών

  • WEPs: Επτά Αρχές που οι επιχειρήσεις καλούνται να ακολουθήσουν για την
    πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών
  • Μια πρωτοβουλία του UN Global Compact και του UN Women του ΟΗΕ
  •  Υιοθέτηση επτά Αρχών και δέσμευση για την υλοποίηση δράσεων με στόχο την
    επίτευξη τους
  •  Ένα με το μέλλον σε έναν κόσμο όπου όλες και όλοι συμμετέχουν ισότιμα

Τη δέσμευση της ΔΕΗ στη συνεχή προώθηση της ισότητας των φύλων επιβεβαιώνει
η υιοθέτηση των επτά Αρχών της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών «Αρχές για
την Ενδυνάμωση των Γυναικών- Women’s Empowerment Principles» (WEPs)
καθώς και η στήριξη μέσω χορηγίας των δράσεων των WEPs. Η στήριξη της ΔΕΗ
θα χρησιμοποιηθεί από το UN Global Compact και το UN Women σε
δραστηριότητες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση
των γυναικών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα Women’s Empowerment Principles είναι μια δράση από τα Ηνωμένα Έθνη για
την ενδυνάμωση των γυναικών με σύνθημα «Ισότητα Σημαίνει Εργασία» (Equality
Means Business). Πρόκειται για επτά Αρχές τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να
ακολουθήσουν για την πρόοδο και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει χαράξει, και του
σχεδίου δράσης ESG που υλοποιεί, έχει υπογράψει από τον Οκτώβριο του 2022 ως
Signatory την πρωτοβουλία των WEPs. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γιώργο Στάσση, «Για εταιρείες όπως η ΔΕΗ, οι οποίες
βρίσκονται στη μέση ενός μεγάλου ταξιδιού μετασχηματισμού προς πιο βιώσιμες και
ορθές πρακτικές, πρωτοβουλίες όπως αυτή μας βοηθούν να διαφυλάξουμε τον οδικό
μας χάρτη προς την επιτυχία. Η προώθηση της ισότητας των φύλων εντός της
εταιρείας και πέραν αυτής, για μια εταιρεία που κατέχει τόσο κεντρικό ρόλο στην
ελληνική αγορά και την κοινωνία, είναι υψίστης σημασίας. Στη ΔΕΗ πιστεύουμε
ακράδαντα ότι η επιχειρηματική επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ισχυρές και
υγιείς κοινωνίες, που επιβάλλουν την αλλαγή και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων
σε θέματα ένταξης και διαφορετικότητας».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΔΕΗ στα WEPs, στελέχη της εταιρείας
παρακολούθησαν ένα εννεάμηνο διεθνές πρόγραμμα της UN Global Compact
Network Hellas, όπου αξιολόγησαν τις πολιτικές και τις πρακτικές της εταιρείας ως προς την έμφυλη ισότητα, έθεσαν στόχους και δημιούργησαν πλάνο δράσεων
βελτίωσης για ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας.

 

 

Με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και πέραν των υποχρεώσεων της
σχετικής Εθνικής Νομοθεσίας, η ΔΕΗ φροντίζει διαρκώς για τη διαμόρφωση ενός
εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς
διακρίσεις. Υιοθετεί μία συμπεριληπτική κουλτούρα με ενσυναίσθηση, που προωθεί
την ουσιαστική ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, καταγωγής,
εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης των εργαζομένων της. Το ποσοστό των γυναικών
που κατέχουν ανώτερες θέσεις ευθύνης (Διευθυντικές και ανώτερες) έχει ξεπεράσει
το 32% με ανοδική τάση.

Στη ΔΕΗ δεν υφίσταται μισθολογική διαφορά βασιζόμενη στο φύλο των
εργαζομένων της. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις αμοιβές των
Διευθυντικών στελεχών με βάση το φύλο ή το αντικείμενο απασχόλησης. Έτσι, η
αναλογία Μέσης Ετήσιας Αμοιβής γυναικών προς ανδρών για το σύνολο των
εργαζομένων είναι 96%, με τις όποιες μισθολογικές διαφορές ανάμεσα σε άντρες και
γυναίκες να προκύπτουν από επιδόματα που αφορούν τα έτη εργασίας, τα επίπεδα
εκπαίδευσης και την οικογενειακή κατάσταση.

 

Οι επτά Αρχές του ΟΗΕ για την ενδυνάμωση των γυναικών

Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών
– Women’s Empowerment Principles» αποσκοπεί στην αναβάθμιση της θέσης των
γυναικών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής. Με την υιοθέτηση
των αρχών των WEPs, μια επιχείρηση δείχνει τη δέσμευσή της να πετύχει την
ισότητα των φύλων στα υψηλότερα επίπεδα της εταιρείας και την προθυμία της να
συνεργαστεί σε δίκτυα πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση
επιχειρηματικών πρακτικών που ενδυναμώνουν τις γυναίκες. Αυτές περιλαμβάνουν
ίση αμοιβή για ίση αξία εργασίας, πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη το φύλο στην
εφοδιαστική αλυσίδα και μηδενική ανοχή έναντι της σεξουαλικής παρενόχλησης
στον χώρο εργασίας. Σχεδόν 8.000 εταιρείες από όλο τον κόσμο και 28 από την
Ελλάδα συμμετέχουν στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Αρχών Ενδυνάμωσης των
Γυναικών.

Οι επτά κύριες αρχές των WEPs, τις οποίες έχει υιοθετήσει η ΔΕΗ, με σκοπό να
ενισχύσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον οργανισμό, αλλά και στο
ευρύτερο οικοσύστημα που δραστηριοποιείται, είναι:
1. ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια
2. σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων χωρίς διάκριση
λόγω φύλου

3. διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των
εργαζομένων, ανδρών και γυναικών
4. προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης
των γυναικών
5. υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών τροφοδοσίας,
εμπορίας και προώθησης αγαθών με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίζεται
και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών
6. προώθηση της ισότητας μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο
7. αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου υπέρ της ισότητας των
φύλων.

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η παρακολούθηση της προόδου και των
αποτελεσμάτων της ενσωμάτωσης των αρχών βρίσκονται στον πυρήνα της
ανταπόκρισης της ΔΕΗ στο πρόγραμμα.

#GenderEquality #ESG #EmpowerWomen #WEPrinciples #ΔΕΗ #ισοτητα_φυλων

Σχετικές δημοσιεύσεις