Αίτημα Αποζημιώσεων και αποκατάστασης ζημιών πληγεισών επιχειρήσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για Θεσσαλία απέστειλε στους Υπουργούς
Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποδομών
και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, Επικρατείας – αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, επιστολή –
αίτημα για άμεσες αποζημιώσεις και για αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες
επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η πρωτοφανής κακοκαιρία με την ονομασία «DANIEL» που έπληξε
την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και
ζημιές…Πέρα από την υποστήριξη των πολιτών στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες,
καθίσταται επιτακτική ανάγκη η άμεση θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των
πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία «Daniel», καθώς και λήψη μέτρων στήριξής
τους, είτε αυτές είναι άμεσα είτε έμμεσα πληγείσες. Ακόμα και μια μη άμεσα πληγείσα
επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά αφού δεν έχει πελάτες, ιδιώτες ή άλλες
επιχειρήσεις να διαθέσει τα προϊόντα της.

Στα πλαίσια αυτά η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για Θεσσαλία, που
έχουν συστήσει οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ, προτείνει μέτρα πρώτης
προτεραιότητας που είναι τα κάτωθι:

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με τη διαδικασία του κατεπειγόντως:
1. Αποκατάσταση οδικών δικτύων, δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε όλες
τις περιοχές που υπάρχουν βιομηχανικές συγκεντρώσεις.
2. Άμεση μέριμνα για την αποκατάσταση του φράγματος της Γυρτώνης.
3. Άμεση και αποτελεσματική συνεργασία των φορέων της Πολιτείας με την
Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για θέματα επιχειρήσεων για την
ενημέρωση και τον συντονισμό των επιχειρήσεων για οποιοδήποτε ζήτημα χρειάζεται
άμεση παρέμβαση.

Βραχυπρόθεσμες ενέργειες:
1. Άμεση ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών καθώς και συντομότατος έλεγχος
των φακέλων και έγκριση καταβολής των αποζημιώσεων χωρίς καθυστερήσεις.

2. Άμεση κρατική επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης στο ύψους του 10% του ετήσιου
τζίρου.
3. Αναστολή για τουλάχιστον 6 μήνες ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.
4. Ειδικό τοπικό πρόγραμμα στον Αναπτυξιακό Νόμο / ΕΣΠΑ / Ταμείο Ανάκαμψης για
την απόκτηση παγίων που είναι κρίσιμα για την παραγωγική λειτουργία των
επιχειρήσεων.
5. Ταχείες, κατά προτεραιότητα, εκταμιεύσεις πληρωμών από την υλοποίηση
αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις της
Θεσσαλίας.

Επίσης, να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης, από τις επιχειρήσεις προς τους
εργαζόμενους τους που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή, χωρίς το ποσό να θεωρείται
αμοιβή ή δάνειο και άρα να επιβαρύνεται με εισφορές και φόρο.

Τέλος, απαιτείται στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας με την συμμετοχή της
Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες
μελέτες αλλά και έργα που είναι αναγκαία για την παραγωγική ανασύνταξη της Περιφέρειας με
όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση και τον συντονισμό του Σχεδίου προτείνεται ο
ορισμός, μέσω Νόμου, μίας αρμόδιας εθνικής αρχής που θα συγκεντρώσει το σύνολο των
αρμοδιοτήτων (χρηματοδότησης, αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων κλπ.) και θα αποτελεί το
μοναδικό σημείο επαφής με τους φορείς υλοποίησης των έργων.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ο χρονικός ορίζοντας της 31.12.2024 είναι ο ελάχιστος
απαιτούμενος χρόνος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να
ορθοποδήσουν και να επιστρέψει η τοπική οικονομία της Θεσσαλίας στην κανονικότητα.

Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στους Βουλευτές της
Θεσσαλίας.
—————————————————–

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων
των ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ

Σχετικές δημοσιεύσεις