Έκδοση νέας άδειας κατοχής άμβυκα

Σύμφωνα με το Αριθ.Πρωτ.8895/06-12-2022  έγγραφο του Τελωνείου Τρικάλων καλούνται όλοι οι κάτοχοι άδειας αποστακτικού μηχανήματος να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν στο Τελωνείο Τρικάλων τα ακόλουθα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Α1102/27-07-2022 (Β 4073)  Απόφαση για την έκδοση νέας άδειας κατοχής ήτοι:

1)  Σχεδιάγραμμα του άμβυκα στο οποίο κατά τρόπο λεπτομερή περιγράφονται τα μέρη και εμφανίζεται το ακριβές σχήμα , οι διαστάσεις και τα γεωμετρικά στοιχεία αυτού. Το σχεδιάγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί στο Τελωνείο Τρικάλων υπογεγραμμένο.

2)  Ακριβείς συντεταγμένες  (γεωγραφικό στίγμα)  της τοποθεσίας στην οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο άμβυκας  , καθώς και φωτογραφία του χώρου εγκατάστασης.

3)  Να υποβάλλουν αίτημα για τη διενέργεια ελέγχου του αποστακτικού τους μηχανήματος από την οικεία Χημική Υπηρεσία κάθε 5 έτη , για τη διαπίστωση της καταλληλότητας αυτού , εφόσον δεν υπάρχει εντός του διαστήματος αυτού σχετική βεβαίωση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία ,  ενημερώνοντας σχετικά το Τελωνείο Τρικάλων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Σχετικές δημοσιεύσεις