Υποχρεώσεις για πολίτες από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση ερμηνευτική εγκύκλιο νόμου για την πυροπροστασία, θα πρέπει να συνταχθεί Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, για κτίσματα που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις, δάση ή χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα, η ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024  (ΑΔΑ:ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) αφορά σε οικόπεδα ή γήπεδα, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται:

  • μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις
  • εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω περίπτωσης
  • μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  • εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω περίπτωσης
  • μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Μετά από την Τεχνική Έκθεση, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.

Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση, Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια, τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β72021).

Πι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των παραπάνω περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Τρικκαίων. 

Σχετικές δημοσιεύσεις