Συμπληρωματική κλήρωση στο 4ο Περιαματικό ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Η Διεύθυνση του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει :

Α΄ Τάξη Λυκείου

– είκοσι τρεις (22) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη

– πέντε (5) θέσεις  μαθήτριας (κορίτσι) στην Α΄ τάξη

Β΄ Τάξη Λυκείου

– τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι) στη Β΄ τάξη

– μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στη Β΄ τάξη

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Τετάρτη, 19  Ιανουαρίου 2022  και ώρα 11: 00, υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και των ενδιαφερόμενων γονέων και σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 και την υπ’ αριθ. 58877/Δ6/25-05-2021 Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ για το σχ. έτος 2021-2022.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας η οποία θα αναφέρει:

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου …………………………….. (Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην ………… τάξη (Α΄ ή Β΄, γράφετε αναλόγως) του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ  Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».”

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 19  Ιανουαρίου 2022  , ώρα 10:30 π.μ..

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Για τις είκοσι τρεις (22) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη και πέντε (5) θέσεις  μαθητριών (κορίτσι) στην Α΄ τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης.

Για τις τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι) της Β΄ τάξης και τη μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στην Β΄ τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης.

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Σχετικές δημοσιεύσεις