Σε ευρωπαϊκό Φόρουμ το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων

Στο 8 ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση (European Migration Forum (EMF))
συμμετείχε το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων. το Φόρουμ
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4-5 Δεκεμβρίου 2023. Το Φόρουμ
συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εuropean Commission- DG HOME) και
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social
Committee (EESC)).

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της
κοινωνίας πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε θέματα που αφορούν τη
μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεντρώνει,
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών,
τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στόχος του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός και η
συνεργασία μεταξύ των βασικών παραγόντων που συμμετέχουν στην πολυεπίπεδη
ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Τρικκαίων εκπροσωπήθηκε στο 8 ο Ευρωπαϊκό
Φόρουμ για τη Μετανάστευση από τη νομικό του ΚΕΜ, κ. Ευγενία Γαλανάκη.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις