Προτάσεις Βασίλη Γιαγιάκου για την «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» της οικονομίας

Κύριοι Υπουργοί,

Η υγειονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί ο πλανήτης είναι πρωτόγνωρη. Όπως πρωτόγνωρη θα είναι και η οικονομική κρίση τουλάχιστον για τη γενιά μας. Σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε η οικονομία, οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι συμβατικές διαπνεόμενες από σύνδρομα, απαγορεύσεις και εμμονές. Για την επανεκκίνηση της οικονομίας απαιτείται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άμεσα τολμηρές αλλά αναγκαίες αποφάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και σχεδιασμός για την ανάπτυξη της παραγωγικής μας ικανότητας με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Απαιτείται αυτό που ονομάζεται ένα «νέο σχέδιο Μάρσαλ plus” το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα πριν οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης προκαλέσουν ανήκεστη ζημιά στην πραγματική οικονομία.

Για την περίοδο «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, που θα ακολουθήσει μετά την κρίση, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν διασφαλίζοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και διατηρώντας όσο το δυνατόν τις θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό προτείνονται και απαιτούνται τα εξής:

➢ Λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαγραφή χρεών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθεί άμεσα καλή ψυχολογία στην αγορά.

➢ Η εξασφάλιση άμεσης ρευστότητας προς όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να καταστούν βιώσιμες, ανάλογη των οικονομικών αποτελεσμάτων που είχαν το έτος 2018. Απαιτείται επομένως η δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικά κεφάλαια κίνησης τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, άτοκα, με την εγγύηση του δημοσίου και με μακροχρόνια περίοδο αποπληρωμής.

➢ Η προτεραιότητα του αγροδιατροφικού και κτηνοτροφικού τομέα με την αμέριστη στήριξη της πολιτείας για χρηματοδότηση έως και 100% των τεκμηριωμένων προτάσεων για παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που θα κατατεθούν, συναρτήσει της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ωφελιμότητας τους στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Απαιτείται ο αγροδιατροφικός τομέας να καταστεί από τους κυριότερους παραγωγικούς κλάδους της Ελλάδος, όχι μόνο για την κάλυψη των ιδίων αναγκών της χώρας αλλά με δυναμική προοπτική για ελληνικές εξαγωγές.

➢ Η στήριξη του τουριστικού κλάδου που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και που η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση θα είναι δύσκολη και μακρά με συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων όπως τη θέσπιση συστήματος διακανονισμού των λειτουργικών εξόδων, άντληση κεφαλαίων κίνησης, ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων, ώστε να καταστεί βιώσιμο το τουριστικό προϊόν στο σύνολο του.

➢ Νέα επιχειρηματικά δάνεια επενδυτικού σκοπού σε όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη για την απαραίτητη επανεκκίνηση, με χαμηλά επιτόκια και χωρίς αυστηρές προϋποθέσεις.

➢ Άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που υπάρχουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επίσης, θα πρέπει να εργαλειοποιηθεί το ΕΣΠΑ ώστε μέσω τον κονδυλίων του να διατεθούν επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους όρους ώστε να αποφευχθεί ο υπέρμετρος δανεισμός.

➢ Αξιοποίηση κονδυλίων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

➢ Τροποποίηση του Κανόνα Κρατικών Ενισχύσεων “De minimis” (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας) από τις 200 στις 500 χιλιάδες ευρώ.

 

Με εκτίμηση,

Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις