“Πράσινο φως” για το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας

“Πράσινο φως” για το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας έδωσε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, τμηματική άδεια εγκατάστασης «Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας» ισχύος 160 MW, στη θέση «Γλύστρα» της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλλου, Δήμου Πύλης.

Όπως προκύπτει από την Τεχνική Περιγραφή το έργο είναι ήδη κατασκευασμένο σχεδόν στο σύνολό του.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η παρούσα άδεια περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) «Μεσοχώρας» οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τέσσερις περιοχές όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο υπ’ αριθμ. 1401-ΚΤΗΜ-006-007Α με τίτλο «Διάγραμμα Αίτησης Τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης», συνολικού εμβαδού 1.260.270,65m2 και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

I. Περιοχή Α (17.950,83m2)

1. Αποκατάσταση του σταθεροποιητικού επιχώματος Αρματολικού, στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού με κατασκευή διώρυγας παροχέτευσης ομβρίων.

II. Περιοχή Β (731.746,04m2)

1. Επισκευή του επιχώματος Χοχλαστήρα στο ανάντι σημείο που έρχεται σε επαφή με τη διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος Χοχλαστήρα .

2. Επιδιόρθωση του κατάντη πρανούς στο αριστερό αντέρισμα του φράγματος και απoκατάσταση της πρόσβασης προς τις σήραγγες της κουρτίνας τσιμεντενέσεων στο αριστερό πρανές.

3. Αντικατάσταση της στεγανωτικής μεμβράνης, αποκατάσταση βλαβών της πλάκας ανάντη από ωπλισμένο σκυρόδεμα και συντήρηση των αρμών της πλάκας ανάντη.

4. Εγκατάσταση οργάνων παρακoλούθησης της συμπεριφοράς της ανάντη πλάκας από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

5. Αποκατάσταση επιχώματος της ανάντη πλάκας σκυροδέματος.

6. Επισκευή μόνιμης επένδυσης σήραγγας εκτρoπής/εκκενωτή πυθμένα όπως εργασίες καθαρισμού καταπτώσεων, διευθέτηση ροής για εκτέλεση εργασιών και αποκατάσταση ζημιών και εγκατάσταση χαλύβδινου αγωγού μήκους 30m περίπου για τον αερισμό του εκκενωτή πυθμένα.

7. Έλεγχος και αποκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού θυροφραγμάτων.

8.Ολοκλήρωση εργασιών στους εκχειλιστές: καθαρισμός, αποκατάσταση δομικών στοιχείων των έργων εκτόξευσης και καθαρισμού λεκάνης αποτόνωσης, ελέγχου και αποκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού θυροφραγμάτων.

9. Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς της ανάντη πλάκας από ωπλισμένο σκυρόδεμα του φράγματος καθώς και τοποθέτηση νέων οργάνων παρακολούθησης του σώματος του φράγματος. Κατασκευή τεχνικού μέτρησης διαρροών φράγματος στον κατάντη πόδα αυτού.

10. Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος συλλογής δεδομένων-πρωτογενούς επεξεργασίας και αποστολής μετρήσεων από τα όργανα και τις διατάξεις παρακολούθησης του φράγματος.

11. Συμπληρωματικές εργασίες τσιμεντενέσεων-αποστραγγίσεων-ευστάθειας πρανών.

12. Εργασίες αποκατάστασης στοιχείων εκκενωτή πυθμένα.

13. Αποκατάσταση οικίσκων περιοχής φράγματος.

14. Αντικατάσταση των καναλιών διέλευσης ασθενών/ισχυρών ρευμάτων.

15. Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέου.

16. Άρση κατάντη προφράγματος.

17. Αποκατάσταση/συντήρηση οδών προσπέλασης.

III. Περιοχή Γ (372.322,76m2)

1.Αποκατάσταση του μετασχηματιστή 90MVA, 15,75kV/150kV της μονάδας 2.

2. Δοκιμές και πιστοποίηση των γερανογεφυρών του ΥΗΕ.

3. Εργασίες επιθεώρησης αποκατάστασης κύριου Η/Μ εξοπλισμού.

4. Εργασίες αποκατάστασης της πρόσβασης από το σταθμό παραγωγής στο φρέαρ ανάπαλσης.

5. Έργα φυγής.

6. Γεωτεχνικά έργα υποστήριξης στον σταθμό παραγωγής, θεμελίωσης του πυλώνα και αποκατάστασης του αριστερού βάθρου του τεχνικού διέλευσης του Αχελώου.

7. Κατασκευή οικίσκου φύλαξης του σταθμού.

8. Διεξαγωγή δοκιμών πριν την έμφραξη για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του ΥΗΣ.

IV. Περιοχή Δ (138.251,02m2)

1.Αποκατάσταση κύριων οδών προσπέλασης προς τον σταθμό, καθαρισμός από καταπτώσεις και ασφαλτόστρωση.

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τις υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του έργου, οι οποίες και αφορούν σε ορισμένες εργασίες αποκατάστασης φθορών και τελειώματα σε ορισμένα σημεία, καθώς και τη κατάκλυση της λεκάνης του φράγματος για την πλήρωση του ταμιευτήρα, θα απαιτηθούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες και θα χωροθετηθούν στους υφιστάμενους χώρους επέμβασης της περιοχής του φράγματος και της περιοχής του σταθμού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

I. Για τον σταθμό έχουν ήδη κατασκευαστεί τα έργα σύνδεσης με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα γίνει επανέλεγχος του υφιστάμενου εξοπλισμού προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση τους και αν καταστεί απαραίτητο θα προβλεφθούν συμπληρωματικά έργα μικρής κλίμακας ειδικά όσον αφορά τα συστήματα μέτρησης, ελέγχου και επικοινωνίας με Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

II. Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός «ΥΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ» θα συνδεθεί στον Υποσταθμό 150/20kV ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ. Ο Υ/Σ ΜΕΣΟΧΩΡΑ συνδέεται στο κύκλωμα ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ– Υ/Σ 13 ΜΕΣΟΧΩΡΑ – Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙ. Εντός του Υ/Σ θα πραγματοποιηθούν τα αναγκαία έργα για την σύνδεση του ΥΗΣ με τον Υ/Σ σύμφωνα με την υπό σημείο 22 iv. ΟΠΣ.

Η τμηματική άδεια εγκατάστασης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4951/2022, όπως ισχύει.

II. Εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της τελικής Άδειας Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

 

πηγή KarditsaLive.Net

Σχετικές δημοσιεύσεις