Πέντε προσλήψεις ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Γνωστοποιούμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Τρικάλων και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Τρικάλων. Αναλυτικά τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 300828/21.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΥΥΞ7ΛΡ-ΓΟΝ) ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της Π.Ε. Τρικάλων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Διοικητήριο, Βασ. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Α. Μανούρα (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51431).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 09/08/2023 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18/08/2023 ημέρα Παρασκευή.

Σχετικές δημοσιεύσεις