Νομοθετική λύση για τα μεταχειρισμένα IX φορτηγά με παρέμβαση Σκρέκα

Νομοθετική λύση στο θέμα που είχε προκύψει με την απαγόρευση εισαγωγής επαγγελματικών φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων με κινητήρα τεχνολογίας Euro 3, έδωσε η Κυβέρνηση με συνεργασία που είχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκρέκα.

Ο κ. Σκρέκας σε επικοινωνία που είχε στις αρχές Σεπτεμβρίου με τονκ. Χατζηδάκη, είχε αναφερθεί στα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργούσε σε όσες Τρικαλινές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είχαν αγοράσει φορτηγά αυτοκίνητα με τους κινητήρες κλάσης Euro 3 και τα οποία είχαν σε ιδιόκτητο τελωνειακό χώρο.

Η μη πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου γι’ αυτές τις περιπτώσεις των επαγγελματικών αυτοκινήτων που δεν είχαν προλάβει να εκτελωνιστούν πριν τη ψήφιση του νόμου 4710/2020, προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις Τρικαλινές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Με τη νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη από τη Βουλή, έπειτα από την παρέμβαση του κ. Σκρέκα, προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

1) Κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 και της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), δεν απαγορεύεται η ταξινόµηση των οχηµάτων, για τα οποία κατά τη δηµοσίευση του ν. 4710/2020 είχαν υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήµατος(Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.

2) Στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής: «5. Δεν καταλαµβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους της περ. α΄ των παρ. 1 και 2, καθώς και από την απαγόρευση ταξινόµησης της περ. β΄ των παρ. 1 και 2:

α) οχήµατα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσµευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείµενο διαχείρισης δηµόσιου υλικού,

β) οχήµατα που ταξινοµούνται για υπηρεσιακή ή προσωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωµατικών και προξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισµένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς.

γ) οχήµατα, τα οποία κοµίζουν στη Χώρα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως µετοικούντεςσύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 195), η οποία κυρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α΄ 90), και για τα οποία προσκοµίζεται πιστοποιητικό µετοικεσίας µε ηµεροµηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος,

δ) οχήµατα, τα οποία επαναταξινοµούνται µε απαλλαγή από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),

ε) µεµονωµέναοχήµατα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά µετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (Β΄ 3134) κατόπιν ελέγχου από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ανωτέρω απόφασης.»

 

Δελτίο Τύπου

Σχετικές δημοσιεύσεις