Νέο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Στο πλήρως παραγωγικό στάδιο δίνεται το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Δ.Ε.
Τρικάλων myDDE το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και
στην απλούστευση πολλών διοικητικών διαδικασιών.
Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά υποσυστήματα (για την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις
σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της ΔΔΕ Τρικάλων), που
φυσικά διαλειτουργούν μεταξύ τους. Η μεγάλη του διαφορά σε σχέση με υπάρχοντα παρόμοια
συστήματα έγκειται στο γεγονός ότι ενημερώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από την
πανελλαδική βάση δεδομένων του MySchool, του κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για τα σχολεία και τις περιφερειακές
του υπηρεσίες. Έτσι, αποφεύγεται η καταχώριση στοιχείων ξανά και ξανά σε διαφορετικές
πλατφόρμες, εξοικονομώντας εργατοώρες και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα σφάλματος.
Ήδη αρκετές εργασίες της Δ.Δ.Ε. διεκπεραιώνονται (πλήρως ή μερικώς) μέσω αυτού, όπως
είναι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και η έκδοση αποφάσεων και βεβαιώσεων –
πιστοποιητικών, αλλά προστίθενται πλέον νέες λειτουργίες που απαιτούν συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.

Για παράδειγμα, οι άδειες των εκπαιδευτικών (μια διοικητική διαδικασία που διέπεται από
περίπλοκη νομοθεσία) θα διεκπεραιώνονται μέσα από τα τρία υποσυστήματα, όπου η κάθε πλευρά
θα κάνει τις ενέργειες που της αναλογούν, οι αιτήσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θα
υποβάλλονται μέσω του δικού τους υποσυστήματος, οι προσκλήσεις των σχολείων προς τα
ταξιδιωτικά γραφεία θα δημιουργούνται μέσα στο υποσύστημα των σχολείων και θα δημοσιεύονται
αυτόματα κ.α.

Επιπλέον, θέτοντας γερά θεμέλια για την επερχόμενη αλλαγή που σχεδιάζεται από την ΔΔΕ
Τρικάλων, αυτήν της τήρησης αποκλειστικά ψηφιακού μητρώου των εκπαιδευτικών, έχει
υπάρξει κατάλληλη πρόβλεψη ώστε τα έγγραφα που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα,
αφού υπογραφούν ψηφιακά, να αποθηκεύονται στον file server, όπου θα τηρείται το ψηφιακό
μητρώο.

 

Όλα μαζί αυτά θα αποτελούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους
εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, το οποίο
αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στις εργασίες όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ
Αλέξανδρος Καπανιάρης: «Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων myDDE αποτελεί μια
ακόμα προσπάθεια της Διεύθυνσης να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και να απλουστευθούν πολλές
διοικητικές διαδικασίες στα σχολεία και στην ΔΔΕ Τρικάλων, ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμος
χρόνος των εκπαιδευτικών και των διοικητικών για την ακόμα πιο αποτελεσματική επιτέλεση του
παιδαγωγικού, διοικητικού και διδακτικού έργου τους. Η αρχή στη Διεύθυνσή μας προς την
κατεύθυνση της απογραφικοποίησης, έχει ήδη γίνει με την εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής
Διακίνησης, Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο έχει
παραμετροποιηθεί κατάλληλα, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, την προμήθεια
ψηφιακών υπογραφών όλων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων καθώς και
όλων των διοικητικών υπαλλήλων, την ψηφιακή εφαρμογή για τις εκδηλώσεις των σχολείων με την
τεχνική mapping και τέλος με την νέα ιστοσελίδα της Διεύθυνσης που θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες.
Τέλος, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου των εκπαιδευτικών με κατάλληλη πρόβλεψη
ώστε τα έγγραφα που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα, αφού υπογραφούν ψηφιακά, να
αποθηκεύονται στον file server, όπου θα τηρείται το ψηφιακό μητρώο. Η εκτίμηση της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων
σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του καινοτόμου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που
αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πληροφορικής, είναι ότι θα μειώσει αισθητά τον φόρτο
εργασίας της Διεύθυνσης αλλά και των σχολικών μονάδων, απελευθερώνοντας δυνάμεις για ακόμα πιο
δημιουργικές εκπαιδευτικές εργασίες, καθώς επίσης ότι θα μειώσει τον όγκο του χρησιμοποιούμενου
χαρτιού για φωτοτυπίες σε υψηλό βαθμό συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και
στον οικονομικό εξορθολογισμό».
Όλα τα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται από το Τμήμα Πληροφορικής της
Δ.Δ.Ε. Τρικάλων και ειδικότερα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Κωνσταντίνο Δημητρίου και
τον συνεργάτη του κ. Χρήστο Μίχο. Το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος φιλοξενείται στους
servers της ΔΔΕ, ενώ η είσοδος στις υπηρεσίες αυτές πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών
(υπαλλήλων, σχολείων και εκπαιδευτικών) που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο,
προσφέροντας έτσι απλότητα και ασφάλεια.

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις