«Μικρές ανταύγειες από το λαμπρό, Ελληνορωμαϊκό πολιτισμικό κράμα»

Θύμηση Μάρκου Αυρηλίου: του ρωμαίου αυτοκράτορος-φιλοσόφου που έγραψε στα Ελληνικά της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη, φιλολόγου-ιστορικού, Δ/ντριας 9ου Γυμνασίου Τρικάλων

 

«Μικρές ανταύγειες από το λαμπρό, Ελληνορωμαϊκό πολιτισμικό κράμα:
θύμηση Μάρκου Αυρηλίου: του ρωμαίου αυτοκράτορος-φιλοσόφου που έγραψε
στα Ελληνικά».
της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη, φιλολόγου-ιστορικού, Δ/ντριας 9ου Γυμνασίου Τρικάλων
Ο Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος (πολλές φορές επονομαζόμενος και
“Σοφός”, 121 – 180) ηγήθηκε της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το 161
μέχρι τον θάνατο του, το 180. Ήταν ο τελευταίος από τους “Πέντε Καλούς
Αυτοκράτορες” και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς στωικούς
φιλοσόφους. Είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη ρήση του: «Ἐγενόμην ποτέ,
ὁπουδήποτε καταληφθείς, εὔμοιρος ἄνθρωπος.” τὸ δὲ εὔμοιρος, ἀγαθὴν
μοῖραν σεαυτῷ ἀπονείμας˙ ἀγαθὴ δὲ μοῖρα˙ ἀγαθαὶ τροπαὶ ψυχῆς, ἀγαθαὶ
ὁρμαί, ἀγαθαὶ πράξεις».
Η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από πολέμους στην Ασία απέναντι στην
επανακάμπτουσα Παρθική Αυτοκρατορία και  τις γερμανικές φυλές στη
Γαλατία και τον Δούναβη, ενώ σημειώθηκε και μία στάση εναντίον του,
στην Ανατολή, από τον Αβίδιο Κάσσιο, η οποία απέτυχε.
Ο Μάρκος Αυρήλιος έγραψε το περίφημο έργο του “Έις εαυτόν”, στα
ελληνικά, κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του. Ακόμη και σήμερα
θεωρείται ως έργο μνημείο για μια διακυβέρνηση με γνώμονα το καθήκον
και την εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών, καθώς και  ως πηγή για τη
βελτίωση του χαρακτήρα και του πνεύματος του ανθρώπου. Σε αυτό ο
Μάρκος Αυρήλιος μας προτρέπει « Ἔσω βλέπε˙ μηδενὸς πράγματος μήτε ἡ
ἰδία ποιότης μήτε ἡ ἀξία παρατρεχέτω σε» γιατί «Πάντα τὰ ὑποκείμενα
τάχιστα μεταβαλεῖ καὶ ἤτοι ἐκθυμιαθήσεται, εἴπερ ἥνωται ἡ οὐσία, ἢ
σκεδασθήσεται». Μέσω του ελληνικού φιλοσοφικού λόγου ο αυτοκράτωρ
προσπαθεί να εισχωρήσει στην ανθρώπινη ουσία, μας παρακινεί να
γνωρίσουμε τη φύση του νοός: «Ὁ διοικῶν λόγος οἶδε πῶς διακείμενος καὶ
τί ποιεῖ καὶ ἐπὶ τίνος ὕλης» και μας δείχνει το δρόμο της διατήρησης
της ιδιοπροσωπίας μας « Ἄριστος τρόπος τοῦ ἀμύνεσθαι τὸ μὴ
ἐξομοιοῦσθαι».
Ο Μάρκος Αυρήλιος είχε χρισθεί  ιερέας της Ρώμης και υπήρξε
παθιασμένος λάτρης του ελληνορωμαϊκού πολιτισμικού προτύπου και των
κλασσικών γραμμάτων. Είχε δομήσει ένα γερό, λογικό μυαλό και ήταν
υποστηρικτής και αντιπρόσωπος του Στωικισμού και της Στωικής
Φιλοσοφίας. Τα “Εις Εαυτόν” θεωρείται εξαιρετικό έργο, κλασσικό
παράδειγμα της στωικής φιλοσοφίας: «Ὅταν εὐφρᾶναι σεαυτὸν θέλῃς,
ἐνθυμοῦ τὰ προτερήματα τῶν συμβιούντων˙ οἷον τοῦ μὲν τὸ δραστήριον,
τοῦ δὲ τὸ αἰδῆμον, τοῦ δὲ τὸ εὐμετάδοτον, ἄλλου δὲ ἄλλο τι. οὐδὲν γὰρ
οὕτως εὐφραίνει ὡς τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀρετῶν ἐμφαινόμενα τοῖς ἤθεσι τῶν
συζώντων καὶ ἀθρόα ὡς οἷόν τε συμπίπτοντα. διὸ καὶ πρόχειρα αὐτὰ ἑκτέον.
Το βιβλίο του πρωτοτυπώθηκε το 1558 στην Ζυρίχη, από ένα χειρόγραφο
που τώρα έχει χαθεί. Το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο βρίσκεται στη
βιβλιοθήκη του Βατικανού. Η σημασία του θανάτου ήταν πολύ βασική στη
φιλοσοφία του Μάρκου Αυρήλιου. Δεν πίστευε στη μετά θάνατο ζωή. Έγραφε
ότι “Εμείς ζούμε για μία στιγμή μόνο, μετά θα ξεχαστούμε σε μία τέλεια
άγνοια.” “Δες πόσοι έχουν περάσει την ζωή τους σε μίση, πάθη, υποψίες…
και τώρα είναι νεκροί, είναι μόνο στάχτη.” Σύμφωνα με τον Μάρκο
Αυρήλιο, όλα τα ανθρώπινα θα μπορούσαν να γίνουν σχεδόν θρύλοι. “Από
την ζωή του ανθρώπου η διάρκεια είναι ένα σημείο αλλά η ουσία
ξεφεύγει, όλα τα σώματα είναι προκαθορισμένα να καταστραφούν, και η
ψυχή αβέβαιη και η φήμη άγνωστη. Σε έναν κόσμο που όλα τα υλικά σώματα
είναι σαν ένα ποτάμι, και όλα τα ψυχικά και πνευματικά σαν ένα όνειρο,
άυλο, η ζωή είναι ένας πόλεμος και η μετά θάνατον φήμη είναι κάτι που
θα ξεχαστεί.” “Όλα υπάρχουν για να πεθάνουν.” Η διάρκεια της ζωής
κάποιου δεν έχει σημασία.  «Ἄνθρωπε, ἐπολιτεύσω ἐν τῇ μεγάλῃ ταύτῃ
πόλει˙ τί σοι διαφέρει, εἰ πέντε ἔτεσιν ‹ἢ πεντήκοντα›; τὸ γὰρ κατὰ
τοὺς νόμους ἴσον ἑκάστῳ. τί οὖν δεινόν, εἰ τῆς πόλεως ἀποπέμπει σε οὐ
τύραννος οὐδὲ δικαστὴς ἄδικος, ἀλλ ἡ φύσις ἡ εἰσαγαγοῦσα, οἷον εἰ
κωμῳδὸν ἀπολύοι τῆς σκηνῆς ὁ παραλαβὼν στρατηγός; – “ἀλλ οὐκ εἶπον τὰ
πέντε μέρη, ἀλλὰ τὰ τρία.” – “καλῶς εἶπας˙ ἐν μέντοι τῷ βίῳ τὰ τρία
ὅλον τὸ δρᾶμά ἐστι.” τὸ γὰρ τέλειον ἐκεῖνος ὁρίζει ὁ τότε μὲν τῆς
συγκρίσεως, νῦν δὲ τῆς διαλύσεως αἴτιος˙ σὺ δὲ ἀναίτιος ἀμφοτέρων.
ἄπιθι οὖν ἵλεως˙ καὶ γὰρ ὁ ἀπολύων ἵλεως».
Για τον Μάρκο Αυρήλιο, ο θάνατος ήταν θεμιτός, επειδή έβαζε ένα τέλος
σε όλες τις επιθυμίες: « Ὅσον οὐδέπω σποδὸς ἢ σκελετὸς καὶ ἤτοι ὄνομα
ἢ οὐδὲ ὄνομα, τὸ δὲ ὄνομα ψόφος καὶ ἀπήχημα. τὰ δὲ ἐν τῷ βίῳ
πολυτίμητα κενὰ καὶ σαπρὰ καὶ μικρά˙ καὶ κυνίδια διαδακνόμενα καὶ
παιδία φιλόνεικα, γελῶντα εἶτα εὐθὺς κλαίοντα. Πίστις δὲ καὶ Αἰδὼς καὶ
Δίκη καὶ Ἀλήθεια πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης. τί οὖν ἔτι τὸ
ἐνταῦθα κατέχον, εἴ γε τὰ μὲν αἰσθητὰ εὐμετάβλητα καὶ οὐχ ἑστῶτα, τὰ
δὲ αἰσθητήρια ἀμυδρὰ καὶ εὐπαρατύπωτα, αὐτὸ δὲ τὸ ψυχάριον ἀναθυμίασις
ἀφ αἵματος, τὸ δὲ εὐδοκιμεῖν παρὰ τοιούτοις κενόν; τί οὖν; περιμένειν
ἵλεων τὴν εἴτε σβέσιν εἴτε μετάστασιν˙ ἕως δὲ ἐκείνης ὁ καιρὸς
ἐφίσταται, τί ἀρκεῖ; τί δὲ ἄλλο ἢ θεοὺς μὲν σέβειν καὶ εὐφημεῖν,
ἀνθρώπους δὲ εὖ ποιεῖν καὶ ἀνέχεσθαι αὐτῶν καὶ ἀπέχεσθαι˙ ὅσα δὲ ἐντὸς
ὅρων τοῦ κρεᾳδίου καὶ τοῦ πνευματίου, ταῦτα μεμνῆσθαι μήτε σὰ ὄντα
μήτε ἐπὶ σοί;»

Σχετικές δημοσιεύσεις