Θανάσης Λιούτας: 9μηνη παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης για τη Θεσσαλία

Με ανακοίνωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
υπογράμμισε ότι οι Δράσεις, 4.1.1. (Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) και 4.1.3.
(Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην
προστασία του περιβάλλοντος), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ), οι οποίες αναφέρονται σε Σχέδια Βελτίωσης, θα έχουν παράταση
χρόνου υλοποίησης και συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία η παράταση
αυτή θα είναι 9μηνη.

Επιπροσθέτως, το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των δικαιούχων
της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Εύβοιας, του Έβρου και της Ρόδου,
δηλαδή των περιοχών που δοκιμάστηκαν έντονα από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού και τις καταιγίδες Daniel και Elias, προχωρά στις εξής
διευκολύνσεις:
«Α) Σε όλους τους δικαιούχους αυτών των περιοχών, ανεξάρτητα από το αν έχουν
υποστεί ζημιές, χορηγείται παράταση 9 μηνών για την ολοκλήρωση των
επενδυτικών τους σχεδίων.
Β) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί, αθροιστικά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του
50% ως προς το σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο
μέτρο τις εξής ζημιές:
 Απώλεια ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου (μόνιμες δενδρώδεις
/ θαμνώδεις καλλιέργειες) ή/και ολοσχερή καταστροφή θερμοκηπιακών
εγκατάστασεων / προσβάσιμων τολ / ή/και απώλεια της δυναμικότητας
των χειμερινών σταβλικών εγκαταστάσεων ή/και απώλεια
μελισσοσμηνών.
 Απώλεια καλλιεργήσιμων εκτάσεων, μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω
μόνιμης παραμονής υδάτων στις Παρακάρλιες περιοχές ή/και διάβρωσης
ή/και επικάθισης φερτών υλικών,
δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τις δεσμεύσεις του μέτρου για λόγους
ανώτερης βίας.
Γ) Σε όσους δικαιούχους έχουν υποστεί α) απώλεια της αναμενόμενης φυτικής
ή/και ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης σε ποσοστό άνω του 50% ως προς το
σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο ή β)

καταστροφή ιδιόκτητων ή μισθωμένων παγίων της εκμετάλλευσης (φυτικό και
ζωικό κεφάλαιο, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, προσβάσιμα τολ, σταβλικές
εγκαταστάσεις, κυψέλες) συμπεριλαμβανομένης της απώλειας καλλιεργήσιμων
εκτάσεων μισθωμένων ή ιδιόκτητων, λόγω διάβρωσης ή/και επικάθισης φερτών
υλικών ή/και παραμονής υδάτων, για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους έξι
μήνες,  όπως στις Παρακάρλιες περιοχές, σε ποσοστό άνω του 25% ως προς το
σύνολο της τυπικής απόδοσης εισόδου της εκμετάλλευσης στο μέτρο,
 Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την επίτευξη μειωμένης
τυπικής απόδοσης σε σχέση με αυτή που οφείλουν να πετύχουν κατά τα
έτη αυτά. To ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του
ποσοστού ζημιάς.
 Για τα έτη 2023 και 2024 μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από
την υποχρέωση να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί. Ωστόσο για τα
ανωτέρω έτη πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ και να είναι τουλάχιστον
κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.
 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης της βαθμολογίας τους
πάνω από το επίπεδο του πρώτου επιλαχόντα στην Περιφέρεια (παρ. 1 του
άρθρου 35). Σε κάθε περίπτωση η βαθμολογία τους δεν μπορεί να
διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο της βαθμολογικής βάσης.
Δ) Οι δικαιούχοι που έχουν υποστεί καταστροφή σε πάγιο στοιχείο για το οποίο
έχει καταβληθεί στον δικαιούχο δημόσια οικονομική ενίσχυση, μπορούν να
αιτηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 25 την στήριξή του από το παρόν
καθεστώς ενισχύσεων χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της απλής
αντικατάστασης.
Οι ενέργειες για την υπαγωγή στις ανωτέρω προβλέψεις περιλαμβάνουν υποβολή
σχετικής αίτησης στη ΔΑΟΚ, συνοδευόμενης από πορίσματα των αρμοδίων
υπηρεσιών / επιτροπών με τα οποία βεβαιώνονται οι ανωτέρω ζημιές».

Σχετικές δημοσιεύσεις