Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά σε ενίσχυση αναχωμάτων του Ληθαίου ποταμού

Υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης έργου από τον Περιφερειάρχη Κ. Αγοραστό

Νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της ΠΕ Τρικάλων ξεκινά η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη
σύμβαση του έργου «ενίσχυση αναχωμάτων του Ληθαίου ποταμού»,
προϋπολογισμού 1.557.675,85 ευρώ, με χρηματοδότηση από τον κωδικό
2021ΣΕΠ81700003 της ΣΑΕΠ817.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των
οικισμών και εγκαταστάσεων καθώς και την αποκατάσταση των προαναφερομένων
βλαβών, προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων μετά από
σχετική εντολή της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι
καθαρισμός κοίτης ποταμού από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις, αποκατάσταση
συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων, αποκατάσταση καταστραφέντων
αναχωμάτων, εργασίες για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στα αναχώματα,
προστασία θεμελίων γεφυρών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά
τεύχη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις υδραυλικές μελέτες στις θέσεις των
γεφυρών και σε άλλες θέσεις, όπου υπάρχουν κατά μήκος του Ληθαίου ποταμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις