Αναστολή λειτουργίας τμημάτων του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων λόγω κρούσματος covid-19

Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/32 4/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/ 16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης….» όπ ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  1. Τις διατάξεις των περ. στ΄ τη ς παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020).
  1. Το με αριθμ. πρωτ. 12012 5/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ με Θέμα: «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περ ιστατικών λοίμωξης COVID-19»
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 τ ου Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/15-09-2020).
  1. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΠ 935/13-10-2020 γνώμη για αναστολή λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας λόγω κρούσματος COVID-19 του Προϊσταμένου της Διεύθυνση ς Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Αποφασίζουμε:

Την αναστολή λειτουργίας των τμημάτων Β1, Β2 και Β3 του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων (κωδικός σχολείου: 4551010) για 14 ημέρες, από 14-10-2020 έως και 27-10-2020 λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Σχετικές δημοσιεύσεις