Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι

όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για
την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-
08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 18 ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ:
2431030680), την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00, αφού πρωτίστως
υποβάλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις, στη
Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και τη Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2024.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις