Υπογράφηκε η σύμβαση της μελέτης για τη βελτίωση της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η σύμβαση της μελέτης ««Βελτίωση Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Η μελέτη περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της οδού βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών, τη δημιουργία παράπλευρου δικτύου για την ασφαλή κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων, τη δημιουργία κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις με τις εισόδους των παράπλευρων οικισμών, την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού  και την σήμανση της.

«Υπογράφουμε τη σύμβαση που αφορά τη μελέτη για την αναβάθμιση του οδικού άξονα που συνδέει τη Λάρισα και το Βόλο. Πρόκειται για ένα δρόμο με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο,  πολλούς ενδιάμεσους  οικισμούς και  έντονη παρόδια δόμηση τόσο οικιστική όσο και εγκαταστάσεων εμπορικού χαρακτήρα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  συντηρεί  την οδό με  εργασίες ασφαλτικές, διαγράμμισης, καθαρισμού ερεισμάτων σήμανσης κτλ. σε  μεγάλο ποσοστό από το συνολικό ποσό των συντηρήσεων της Περιφέρειας,  αλλά η αναβάθμιση της κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Για τους παραπάνω λόγους η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξασφάλισε την απαραίτητη πίστωση για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, τη διαπλάτυνση, την κατασκευή και διαμόρφωση κυκλικών κόμβων για την ασφαλή πρόσβαση των οικισμών και  την κατασκευή παράπλευρου δικτύου για την εξυπηρέτηση των αγροτικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, η μελέτη αναβάθμισης του δρόμου ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου και φτάνει έως τον ισόπεδο κόμβο στη Χλόη. Μελετώνται 34 χιλιόμετρα κύριας οδικής αρτηρίας και  27 χιλιόμετρα παραδρόμων.   Ακόμη, προβλέπονται 14 κυκλικοί κόμβοι στις εισόδους των οικισμών που βρίσκονται κατά μήκος της οδού» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Υφιστάμενη κατάσταση– αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επικαιροποίηση και συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών για να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση και κατασκευή του οδικού έργου «Βελτίωση της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου» στο τμήμα της από ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως ισόπεδο κόμβο προς Χλόη και Βελεστίνο με στόχο την αναβάθμιση του εν λόγω οδικού άξονα με αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της υφιστάμενης στάθμης εξυπηρέτησης.

Η υφιστάμενη οδός στο τμήμα της από ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως ισόπεδο κόμβο προς Χλόη και Βελεστίνο λειτουργεί με εύρος οδοστρώματος 7,00 μ. έως 8,00 μ. και κυμαινόμενο εύρος ερείσματος. Έχει όρια ταχύτητας 70 χλμ/ώρα στα υπεραστικά τμήματα και 50 χλμ/ώρα στα αστικά (Ριζόμυλος, Στεφανοβίκειο, κ.λπ.). Όμως:

-Η Π.Ε.Ο. έχει άνετα οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολύ υψηλών ταχυτήτων με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά ατυχήματα.

-Στις διασταυρώσεις με τους δρόμους που εξυπηρετούν τους οικισμούς, δεν υπάρχουν, κατά κανόνα, οι προβλεπόμενες από τις Προδιαγραφές διαμορφώσεις.

-Στην Π.Ε.Ο. συμβάλλουν πολλοί αγροτικοί δρόμοι με αποτέλεσμα τα αγροτικά μηχανήματα -οχήματα να εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. κατά τρόπο άναρχο.

-Το μικρού πλάτους ασφαλτικό οδόστρωμα της Π.Ε.Ο. σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα ερείσματα καθιστούν επικίνδυνη την προσωρινή -έκτακτη στάθμευση.

Για τον παραπάνω οδικό άξονα και σε μήκος 31,5 km έχουν εκπονηθεί: οριστική μελέτη οδοποιίας, μελέτη υδραυλικών έργων αποχέτευσης αποστράγγισης καθώς και η σήμανσης ασφάλισης και εγκρίθηκαν με την απόφαση ΚΣ/ΦΜΛΡ00/ΜΕ2,ΜΕ4,ΜΕ7/15413/2-12-2008 της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/Τμ. Μελετών-Κατασκευών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το αντικείμενο της συνίσταται στην συμπλήρωση καθώς και στην επικαιροποίηση-τροποποίηση των υφιστάμενων μελετών, ώστε να καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου κατασκευής του οδικού άξονα της Π.ΕΟ Λάρισας-Βόλου στο τμήμα από ισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως ισόπεδο κόμβο Βελεστίνου.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αποτελείται από τις εξής επιμέρους μελέτες:

Μελέτη συγκοινωνιακών έργων

Προβλέπεται η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας μήκους 31,5 km  με παράπλευρο οδικό δίκτυο 27,00 km περίπου καθώς και η αναμόρφωση δώδεκα ισόπεδων κόμβων.

Για την αποφυγή διέλευσης της οδού από τον οικισμό του Ριζόμυλου προβλέπεται η παράκαμψή του με εκτιμώμενο μήκος 2,00 km περίπου και η μελέτη ενός ισόπεδου κόμβου για την σύνδεση της Π.Ε.Ο. με τον οικισμό.

Υδραυλικές Μελέτες – Όμβρια Ύδατα

Προβλέπεται η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων του οδικού τμήματος .

Γεωλογικές έρευνες – μελέτες

Για την υπό μελέτη οδό και με δεδομένο ότι το φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τη χάραξη νέας οδού σε συνολικό μήκος 3,6 km, προβλέπεται η εκπόνηση Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Προβλέπεται η  οριστική  μελέτη ηλεκτροφωτισμού δεκατεσσάρων ισόπεδων κόμβων.

Σήμανση – Ασφάλιση

Περιλαμβάνεται η επικαιροποίηση της μελέτης σήμανσης και ασφάλισης του οδικού τμήματος.

Τοπογραφικές μελέτες

Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση και ταυτόχρονη κτηματογράφηση -Μελέτη κτηματολογίου (για όλο τον άξονα).

Περιβαλλοντικές μελέτες

Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την μελετούμενη οδό.

Εκπόνηση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  για το σύνολο του έργου.

Σχετικές δημοσιεύσεις