Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2022 η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 – Πάνω από 3.000 οι ωφελούμενοι

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2022 η λειτουργία των 8 Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων στη Θεσσαλία

Τη συνέχιση της λειτουργίας  των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων  στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας διασφαλίζει η απόφαση του Περιφερειάρχη  Κώστα Αγοραστού για παράταση της χρηματοδότησης των Δομών από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, μέχρι το τέλος του 2022.   Στις  8 συνολικά Δομές- από ένα Κοινωνικό Φαρμακείο και ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα-  ωφελούνται περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι. Και απασχολούνται 16 άτομα. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει περισσότερα για όσους έχουν λιγότερα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Διασφαλίζουμε με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020  τη λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων  μέχρι το τέλος του 2022. Καλύπτουμε τις δαπάνες για την πληρωμή του προσωπικού που απασχολείται στις Δομές, την προμήθεια αγαθών, αναλώσιμα και άλλα  λειτουργικά έξοδα. Ενισχύουμε τους Δήμους ώστε να ανταποκριθούν  στα έξοδα λειτουργίας των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων και διασφαλίζουμε ότι περισσότεροι από 3.000  άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά διατροφής και στα φάρμακά τους.  Παράλληλα διασφαλίζουμε τις θέσεις εργασίας των απασχολούμενων στις Δομές. Με ολοκληρωμένο σχέδιο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αρμόδια Υπουργεία,  συγχρονίζουμε τις  Κοινωνικές Δομές με την εποχή μας.  Παράλληλα, ενισχύουμε την απασχόληση, γιατί ο αποτελεσματικότερος  τρόπος για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι αποκλειστικά η πολιτική  χορήγησης επιδομάτων».

Επιστολή προς τους Δήμους

Αναλυτικά, σε επιστολή  προς  τους Δήμους, με θέμα «Παράταση χρηματοδότησης Δομών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, με διαδικασία Τροποποίησης Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων», που υπογράφει ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός επισημαίνονται τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 είναι ενταγμένες και υλοποιούνται τέσσερεις (4) Πράξεις που αφορούν σε χρηματοδότηση λειτουργίας Δομών παροχής βασικών αγαθών και ειδικότερα: 4 Κοινωνικών Παντοπωλείων και 4 Κοινωνικών Φαρμακείων (2 Δομές – ως διακριτά Υποέργα – ανά Πράξη) για διάρκεια τριών (3) ετών, στις πόλεις – πρωτεύουσες των τεσσάρων (4) Νομών της περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνολικό Π/Υ 973.440 ευρώ. Οι ωφελούμενοι υπερβαίνουν τα 3.000 άτομα, ενώ οι εργαζόμενοι στις υπόψη Δομές είναι 16 άτομα. Ειδικότερα, οι Πράξεις είναι:

  1. MIS 5002974 : « Επιχορήγηση Α.Μ.Κ.Ε. ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για την υλοποίηση της πράξης “Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικκαίων’», Απόφαση Ένταξης στις 30-12-2016, έναρξη λειτουργίας 1-1-2017 και λήξη 31-12-2019.
  2. MIS 5003932: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας», Απόφαση Ένταξης στις 16-02-2017, έναρξη λειτουργίας 11-12-2017 και λήξη 10 12-2020.
  3. MIS 5003026 : «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου», Απόφαση Ένταξης στις 16-02-2017, έναρξη λειτουργίας 18-12-2017 (για το Παντοπωλείο) και 01-03-2018 (για το Φαρμακείο) και λήξη 17-12-2020 και 28-02-2021 αντίστοιχα.
  4. «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Λάρισας», Απόφαση Ένταξης στις 13-07-2017, έναρξη λειτουργίας 20-02-2018 και λήξη 19-02-2021.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του έργου που προσφέρουν οι υπόψη Δομές στον πληθυσμό και δη τον ευάλωτο στην περιφέρειά μας, προβήκαμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διερευνήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησής τους από πόρους του ΠΕΠ.Θ. – συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) -, με παράταση χρηματοδότησης λειτουργίας τους, ενημερώνοντας σχετικά και την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ.Θ.

Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας Θεσσαλίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΠΕΠ.Θ, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της χρηματοδότησης λειτουργίας των πράξεων αυτών έως 31-12-2022, προκειμένου να συνεχίσουν να αποδίδουν τα αποτελέσματά τους στην περιοχή της Θεσσαλίας και στον πλέον ευάλωτο πληθυσμό της. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους μετά την παράταση που χορηγείται, είναι με «κοινό» χρόνο περαίωσης (31-12-2022), ενώ τυχόν περαιτέρω επέκταση – συνέχισή τους στο πλαίσιο της Π.Π.2014-2020, θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για την επέκταση χρηματοδότησης των υπόψη Δομών – πράξεων, απαιτείται να εγκριθεί Τροποποίηση της εν ισχύ Απόφασης Ένταξης Πράξης μετά από αίτημα του νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου φορέα.

Ήδη, οι πρώτες 2 Δομές (Τρικάλων), που το αρχικό διάστημα χρηματοδότησης έληγε στις 31-12 2019 (καθόσον ήταν άμεσης έναρξης ως συνεχιζόμενες των ανάλογων χρηματοδοτηθέντων στην προηγούμενη Π.Π.), παρατάθηκαν με Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης που εκδόθηκε έγκαιρα.

Ακολουθούν οι ενέργειες για τις υπόλοιπες 3 πράξεις, που υπέβαλαν ήδη ή αναμένεται να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα παράτασης χρηματοδότησης (αίτηση τροποποίησης Τ.Δ.Π. – απόφασης ένταξης) το συντομότερο δυνατόν, μέσω του Ο.Π.Σ.

Για το Αίτημα Τροποποίησης, δέον να ληφθεί και υποβληθεί σχετική Απόφαση αρμοδίου οργάνου Δικαιούχου φορέα, καθώς και Απόφαση περί «Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (AYIM)» – για κάθε Υποέργο της εκάστοτε πράξης -. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλεται το αίτημα του νομίμου εκπροσώπου, ενώ οι σχετικές Αποφάσεις οφείλεται να ληφθούν άμεσα με την έκδοση των Τροποποιημένων Αποφάσεων Ένταξης, με δέσμευση των Δικαιούχων φορέων.

Σημειώνεται ότι παραμένουν οι προϋποθέσεις των εν ισχύ Αποφάσεων Ένταξης ως προς το προσωπικό που απασχολείται (αριθμός) ειδικότητες/ σχέση εργασίας) και το ποσοστό έμμεσων (κατ’ αποκοπήν) δαπανών 30%, με προσαρμογή του μισθολογικού κόστους στο πραγματικό σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα, καθώς και κάθε άλλη δέσμευση που ορίζεται για την υλοποίηση των πράξεων. Παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας ενέργειες, παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία».

Σχετικές δημοσιεύσεις