Με 332.000 ευρώ ενισχύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας την Διεύθυνση Υδάτων για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη της πράξης «Υποστήριξη Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 331.890 ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας του έργου  είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

«Η  κλιματική κρίση απαιτεί συνεργασία, ταχύτητα, αυτοματισμό διαδικασιών και σωστό συντονισμό για την πρόληψη και προστασία από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει τόσο  στην εφαρμογή των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, όσο και στην ωρίμανση μέτρων για την ορθολογική διαχείριση του νερού και τη  θωράκιση της Θεσσαλίας από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το έργο αφορά σε δράσεις και ενέργειες για την υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην εφαρμογή, παρακολούθηση και υλοποίηση των μέτρων και κατευθύνσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) χωρικής αρμοδιότητάς της στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της διασφάλισης και επίτευξης της καλής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων των Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες ομαδοποιούνται στις παρακάτω ενότητες:

Α . Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2 της Ενότητας 1.4. Μέτρα των ΣΔΛΑΠ του συνημμένου Παραρτήματος Ι “Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης”.

Α1  Προπαρασκευαστικές ενέργειες διαμόρφωσης συστήματος παρακολούθησης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων και υποστήριξης της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας.

Α2.  Υποστήριξη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στην παρακολούθηση, υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων των ΠΙΝΑΚΑ 1 και ΠΙΝΑΚΑ 2:

Α2.1.  Υποστήριξη στην προετοιμασία, ωρίμανση και υλοποίηση των μέτρων των ΣΔΛΑΠ που αφορούν σε μελέτες/υπηρεσίες που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2014-2020 ή  ή/και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας (μέτρα ΠΙΝΑΚΑ 1 στα οποία Φορέας υλοποίησης είναι η Δ/νση Υδάτων  Θεσσαλίας).

Α2.2 Υποστήριξη στην παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας υλοποίησης των μέτρων ΣΔΛΑΠ των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της.

Β. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των ΣΔΛΑΠ: Κατασκευή  Βάσης δεδομένων και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.

Επιπρόσθετα στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου.

 

Η σκοπιμότητα του έργου

Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας για την υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τα προγράμματα μέτρων των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Θεσσαλίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας είναι επιβεβλημένη και προβλέπεται σαν διακριτό μέτρο στα ΣΔΛΑΠ. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Χώρας στην Ε.Ε.Επιπρόσθετα η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα βοηθήσει στην ωρίμανση και προετοιμασία της εφαρμογής πολλών επιμέρους μέτρων αρμοδιότητας παρακολούθησης της Δ/νσης Υδάτων.

Το όλο έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με δύο υποέργα:

– «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) που αφορούν στην Θεσσαλία» το οποίο περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες Υποστηρικτικές Εργασίες προς την Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ούτως ώστε αυτή να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα Προγράμματα Μέτρων των Εγκεκριμένων Σχεδίων ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με προϋπολογισμό  319.176 ευρώ

– Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δράσης «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής που αφορούν στην Θεσσαλία» με προϋπολογισμό  12.714,25 ευρώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις