Αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις υπαίθριες αγορές στον Δ. Τρικκαίων

Από 19 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2024 υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες τις αιτήσεις για συμμέτοχή στις θρησκευτικές και επετειακές  βραχυχρόνιες αγορές  του Δήμου Τρικκαίων για το 2024. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τρικκαίων, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο).
Το έντυπο της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης  χορηγείται από την υπηρεσία, και αυτή εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφ’ όσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37  του Νόμου 4849/2021  ή Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας  στις  βραχυχρόνιες αγορές, άρθρο 37 παρ. 1 του Νόμου 4849/2021.

β. Πιστοποιητικό υγείας, εφ’ όσον απαιτείται και

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

Κάθε πωλητής της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021 δεν επιτρέπεται να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά .

Σχετικές δημοσιεύσεις