Δήμος Πύλης: Έως 30/10 οι αιτήσεις για την ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Η υποβολή αιτήσεων, έτους 2020, ξεκινάει την 09/10/2020 και ολοκληρώνεται την 30/10/2020.

Αίτηση για το έτος 2020 μπορούν να υποβάλλουν όσοι απορρίφθηκαν το έτος 2019 και όσοι η αίτησή τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα καθώς και όσοι νέοι αιτούντες προσέλθουν για υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που η αίτηση τους έχει εγκριθεί το 2019, η αίτηση αυτήν θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και για το έτος 2020.

Σημειώνεται ότι εφόσον στοιχεία της εγκριθείσας αίτησης του έχει εγκριθεί το 2019, αυτή θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και για το έτος 2020. Αν τα στοιχεία της αίτησης έχουν διαφοροποιηθεί , ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει μέχρι την 30/10/2020.

 

  1. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τον ίδιο τον πολίτη ,χωρίς να απαιτείται η παρουσία του στο ΚΕΠ από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://oreina.epidomata.gov.gr (με τους κωδικούς του taxisnet).

 

  1. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν δύναται να εισέλθει ο ίδιος στην εφαρμογή για την κατάθεση της αίτησης, μπορεί να μεταβεί στο ΚΕΠ ίδιος ή με εξουσιοδότηση

 

 

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα), συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί), όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα: α) του Έλληνα πολίτη: β) πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό.

Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς.

Διευκρινίσεις:

– Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των τυχόν ανηλίκων άγαμων τέκνων τους που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

 

– Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ` αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

– Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18 έτος της ηλικίας τους. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στην εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019, ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 2019.

– Πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος δύο οικογενειών, οι οποίες συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δε δικαιούται να λάβει για το ίδιο έτος δύο φορές την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση.

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Α. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή/και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της Αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης, φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου.

Β. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

 

 

 

 

Πληροφορίες στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Πύλης

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302
ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340

ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΙΝΔΑΙΩΝ: 2434 350224

 

 

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις