Ξεκινούν τα δύο έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε Οικισμούς των Δ.Ε. Καστανιάς, Ασπροποτάμου και Κλεινοβού

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρο Αλέκο οι συμβάσεις των έργων «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνία σε Υποδομές Οικισμών Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Καστανιάς και Ασπροποτάμου)» προϋπολογισμού 268.853,74€ καθώς και «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνία σε Υποδομές Οικισμών Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Κλεινοβού)» προϋπολογισμού  349.199,00 €. με τον ανάδοχο των έργων κ. Μπουντούρη Κωνσταντίνο.

Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν στο διάστημα από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 σε οικισμούς και υποδομές των Δημ. Ενοτήτων Καστανιάς, Ασπροποτάμου και Κλεινοβού.

Στη Δημοτική Ενότητα Καστανιάς θα γίνουν:

Στην Τ. Κ. Αμαράντου:

Αποκατάσταση του οδικού δικτύου του οικισμού σε δημοτική οδό η οποία έχει υποστεί ζημιές (ολίσθηση – κατέρρευση).

Στην Τ.Κ. Καστανιάς:

Αποκατάσταση δημοτικής οδού με την κατασκευή τοίχων από συρματοκιβώτια και σωληνωτού οχετού για την απορροή των υδάτων.

Αποκατάσταση στην πλατεία επί της Επαρχ. Οδού του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης που γειτνιάζει με την ιδιοκτησία Μπαμπούκα. Θα γίνει καθαίρεση τοίχου, τοποθέτηση σωλήνων αποστράγγισης, κατασκευή στραγγιστηρίων και επανακατασκευή του τοίχου.

Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης όπως επίσης αποκατάσταση σωληνωτού οχετού.

Στην Τ.Κ. Καλομοίρας:

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό καθώς και υποδομές αποχέτευσης ομβρίων (χυτοσιδηρές σχάρες).

Στην Τ.Κ. Ματονερίου:

Θα γίνει αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε δημοτική οδό και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ανάντι για την προστασία των πρανών όπου παρουσιάζονται ολισθήσεις εδαφών.

Στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου θα γίνουν:

Στην Τ.Κ. Καλλιρόης:

Θα γίνει αποκατάσταση της πλακοστρωμένης οδού με εργασίες αντιστήριξης διαμόρφωσης του οδοστρώματος και επαναφορά στην αρχική του κατάσταση (τσιμεντόστρωση – πλακόστρωση).

Στη Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού θα γίνουν:

Στην Τ. Κ. Αηδόνας:

Αποκατάσταση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας και των υποδομών διάβασης (σωληνωτός οχετός).

Αποκατάσταση της κοιτόστρωσης και των βάθρων των τεχνικών από σκυρόδεμα και τοίχων από συρματοκιβώτια.

Αποκατάσταση της οδού προς το Κοιμητήριο εντός του οικισμού.

Στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς:

Αποκατάσταση οδού με την τοποθέτηση σωλήνων φ1000 με καθαρισμό του ρέμματος, την αποκατάσταση των πρανών και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης.

Αποκατάσταση σωληνωτού οχετού μήκους 15 μ.

Αποκατάσταση οδού και κατασκευή κρασπέδου για την αποτροπή των υδάτων.

Αποκατάσταση οδού και ιρλανδικής διάβασης με τσιμεντοστρώσεις και την κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα και συρματοκιβώτια.

Αποκατάσταση της ιρλανδικής διάβασης με την κατασκευή των υποδομών κατάντι αυτής με λιθορριπή και σκυρόδεμα.

Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης και ανακατασκευή των πτερυγότοιχων σε υπάρχον τεχνικό του «χουτιανίτη» ποταμού.

Στην Τ.Κ. Κλεινοβού:

Θα γίνει κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 130 μ. σε υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό για την απορροή των υδάτων που πλημμυρίζουν τις κατάντι ιδιοκτησίες.

Στον οικισμό Αμπελίων:

Θα γίνει κατασκευή αποκατάσταση σωληνωτού οχετού και αποκατάσταση δρόμων και υποδομών (ιρλανδική διάβαση και σωληνωτός οχετός).

Στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου:

Θα γίνει αποκατάσταση των υποδομών άρδευσης (δεση) και τσιμεντοσωλήνες και διαμόρφωση του ρέμματος για την εξασφάλιση της ροής των υδάτων σε παρακείμενο τσιμενταύλακα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Αποκατάσταση ιρλανδικών διαβάσεων και επανακατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου φ63 μήκους 200 μ. κατά τη διέλευση του από το ρέμμα.

Στην Τ.Κ. Χρυσομηλιάς:

Θα γίνει αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης που κατάρρευσε μήκους 20 μ. και ύψος 1,00 μ.

Θα γίνει αποκατάσταση της βατότητας αγροτικού δικτύου καθώς και ιρλανδικής διάβασης που καταστράφηκε από τα νερά του ρέμματος.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν οι Αντιδήμαρχοι κ. Θώμος Γεώργιος, κ. Λύπας Δημήτριος, κ. Μπαντανίκας Νικόλαος, κ. Παπανικολάου Γεώργιος καθώς και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τόλης Κωνσταντίνος.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Σχετικές δημοσιεύσεις