Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Φαρκαδόνας

O Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας, δύο (2) μηνών, συνολικά Οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου.

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

YΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ 164/2004 καθώς και του Ν.3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, οδός Γ. Γεννηματά 1 (τηλεφωνο επικοινωνίας 2433350011), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις