Δήμος Φαρκαδόνας: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στα Σερβωτά

Ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προχωρήσει στην κατασκευή  έργου αγροτικής οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Σερβωτών, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής για την καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις αγροτικές τους εργασίες.

Η ασφαλτόστρωση θα έχει μήκος 4.761,52 μέτρων . Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000 ευρώ και προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για ΦΠΑ 24%, 168.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 868.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Η δημοπράτηση θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών».

Σχετικές δημοσιεύσεις