Σε πρόσληψη 64 καθαριστριών προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων προχωράει στην πρόσληψη συνολικά 64 καθαριστριών για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Η εργασία είναι πλήρους και μερικούς απασχόλησης και θα διαρκέσει όλο τοδιδακτικό έτος 2023-2024.

Αφορά αποκλειστικά απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/7/2023 – 11/8/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις