Όμιλος ΔΕΗ: Συγχώνευση εταιρειών στη Ρουμανία για πιο αποτελεσματική λειτουργία και καλύτερες υπηρεσίες

  • Οι δύο εταιρείες προμήθειας συγχωνεύονται σε μία, την PPCEnergie
  • Οι τρεις εταιρείες διανομής συγχωνεύονται σε μία, την RețeleElectrice Romania
  • Απλούστερη εταιρική δομή, αποτελεσματικότερη διαχείριση, συνέργειες, μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη παροχή υπηρεσιών με ενιαία εμπειρία, μειωμένο διοικητικό και λειτουργικό κόστος

 

Την απλούστευση της οργανωτικής δομής των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα των εταιρειών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση, τη μεγαλύτερη ευελιξία και την  ταχύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.

 

Συγκεκριμένα, στη δραστηριότητα της προμήθειας, οι δύο διαφορετικές εταιρείες συγχωνεύονται σε μία, που θα ονομάζεται PPC Energie. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους, με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου 2024.

 

Αντίστοιχα, στη δραστηριότητα της διανομής, οι τρεις διαφορετικές εταιρείες συγχωνεύονται σε μία, που θα ονομάζεται RețeleElectrice Romania.Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες, με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 30 Νοεμβρίου 2024.

 

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η PPCEnergie, ως η μοναδική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία για την προμήθεια ρεύματος, θα μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους πελάτες της και μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, καθώς θα εξυπηρετεί πλέον ενιαία περίπου 3 εκατ. πελάτες, η PPCEnergieθα μπορεί να πετυχαίνει μείωση του μέσου κόστους προμήθειας ενέργειας και να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τυχόν αστάθεια στην αγορά ενέργειας.

 

Αντίστοιχα, ηRețeleElectrice Romania, η μοναδική εταιρεία διανομής του Ομίλου στη Ρουμανία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εξυπηρετεί περίπου 3,1 εκατ. πελάτες θα μπορεί να λειτουργεί πιο αποδοτικά, θα έχει μεγαλύτερη επενδυτική ευελιξία μέσω πιο ευέλικτης και ταχύτερης κατανομής κεφαλαίων καθ’ όλη τη διάρκεια του ρυθμιστικού κύκλου, και θα επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων καθώς θα έχει βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια χρηματοδότησης.

 

Η συγχώνευση δε θα επηρεάσει τους εργαζομένους των εταιρειών, καθώς οι εργαζόμενοι των απορροφούμενων εταιρειών θα μετακινηθούν στις δύο εταιρείες PPC Energieκαι RețeleElectrice Romania.

 

Σε επίπεδο Ομίλου ΔΕΗ, η απλούστευση της εταιρικής δομής των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθησή τους και την πιο αποτελεσματική συνεργασία των εταιρειών στη χώρα με τον Όμιλο, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της ΔΕΗ.

 

Οι συγχωνεύσεις δεν αναμένεται να απαιτήσουν την έγκριση αρχών ανταγωνισμού, καθώς δεν θα υπάρξει αλλαγή ελέγχου στις εμπλεκόμενες εταιρείες.

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

Τ: +30 210 529 2153

+30 210 529 3665

+30 210 529 3207

[email protected]

Media Relations Ομίλου ΔΕΗ

Χαλκοκονδύλη30, 104 32 Αθήνα

Τ:  +30 2117509 310,

+30 697 270 7713

[email protected]

ppcgroup.com

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις