Αναρτήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα και η έκθεση ESG του 2022 της Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Την υγιή ανάπτυξη, που επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση στον κλάδο της εγχώριας
γαλακτοβιομηχανίας, αντικατοπτρίζουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία, για τη χρήση του 2022, όπως αυτές αναλύονται
στην ετήσια οικονομική έκθεση του Δ.Σ. που υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.
Ο Όμιλος, στη διάρκεια του 2022, μια χρονιά αβεβαιότητας με έντονες πληθωριστικές
πιέσεις και μεγάλες ανατιμήσεις στην Ενέργεια και τις πρώτες ύλες,
δραστηριοποιήθηκε με προσήλωση στους στρατηγικούς του στόχους αυξάνοντας τον
κύκλο εργασιών, τις θέσεις εργασίας, και τις επενδύσεις σε νέες αγορές στην
Ευρώπη.


Ειδικότερα:
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των € 493.845 χιλ. έναντι του
ποσού των € 426.754 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, αυξημένος κατά 15,72%. Η
αύξηση αυτή αποτυπώνει τις στρατηγικές του επιλογές να επενδύει συνεχώς και να
αναπτύσσεται εκτός Ελλάδος.Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 102.330 χιλ. έναντι € 77.792 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση ποσοστού 31,54%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν στο ποσό των € 65.043 χιλ. έναντι € 45.369 χιλ.
της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα σε ποσοστό 43,36 %.
Ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου έχει οδηγήσει στη συνεχόμενη αύξηση
των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το 55%, τόσο του κύκλου
εργασιών όσο και του συνολικού EBITDA, να προέρχεται πλέον από τις αγορές του
εξωτερικού με συνεχώς διευρυμένη συμμετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα.
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου για το 2022 ανήλθε σε 1.569 άτομα, έναντι
1.523 το 2021, αυξημένος κατά 48 εργαζομένους.
Η εταιρεία επεκτείνεται διαρκώς στο χώρο των τροφίμων με καινοτόμα προϊόντα που
την καθιστούν άξιο πρεσβευτή της Ελληνικής γεύσης και ποιότητας στις αγορές του
κόσμου.
Στον γαλακτοκομικό τομέα συνεργάζεται με Έλληνες κτηνοτρόφους και διευρύνει
συνεχώς την αναζήτησή της για  εισκόμιση ποιοτικού γάλακτος αγελάδας, πρόβειου
και γίδινου, καθώς και των αντίστοιχων βιολογικών, από πιστοποιημένους
παραγωγούς για προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.
Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική υπευθυνότητα στις περιοχές όπου
δραστηριοποιείται, με στήριξη των τοπικών κοινωνιών και πρακτικές βιώσιμης
ανάπτυξης, εφαρμόζοντας εξελιγμένες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων,
επιλέγοντας μορφές Ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον.

Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου, και η έκθεση ESG της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, βρίσκονται αναρτημένες στην εταιρική ιστοσελίδα www.hellenicdairies.com στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις